راهنمای خرید

دهقان کالا جهت سهولت فرآیند خرید مشتریان فرآیندهای مختلف پرداخت و ارسال را در دست انجام دارد.

جهت خرید پس از مشخص کردن کالای مورد نیاز با بخش فروش وب سایت تماس بگیرید تا کالای مورد نیاز برای شما ارسال شود. از واریز وجه به سایر حساب ها خودداری کنید.

هزینه ارسال و کالا قبل از ارسال از بایستی واریز گردد.

مبالغ را فقط به شماره حساب های زیر واریز نمایید.

بانک ملی 

بنام مرتضی نرگسییان سلطانی

شماره حساب: 0216155134008

شماره حساب شبا: IR74-0170-0000-0021-6155-1340-08

شماره کارت: 6037997456811554

بانک ملت

شماره حساب: 4234683160

شماره کارت: 6104337638331171

شماره شبا: IR05-0120-0100-0000-4234-6831-60