واسطه داخلی کوتاه پروفیل

واسطه داخلی کوتاه پروفیل - قطعات سازه گلخانه

واسطه داخلی بلند

واسطه داخلی بلند - قطعات سازه گلخانه

واسطه خارجی پروفیل

واسطه خارجی پروفیل - قطعات سازه گلخانه - جهت اتصال پروفیل به سازه

نوک تاج یک طرفه

نوک تاج یک طرفه

ناودانی میانی11 خم اسپانیایی ضخامت2 و 2.5 میل

ناودانی میانی11 خم اسپانیایی ضخامت2 و 2.5 میل

موتور گیربکس بیزجانلی

موتور گیربکس بیزجانلی - باز و بسته کردن پنجره - قطعات سازه گلخانه

سر ستون میانی یا سرستون دوطرفه اسپانیا طرح روفپا

سر ستون میانی یا سرستون دوطرفه اسپانیا - قطعات سازه گلخانه

راک و پینیون ترکیه ای

راک و پینیون ترکیه ای - قطعات سازه گلخانه - باز و بستن پنجره

پلاک محور بدون لامپی

پلاک محور بدون لامپی

بست یو یکسر قوطی اسپانیایی

بست یو یکسر قوطی اسپانیایی جهت اتصال  ستون های فرعی یا وال پست و به عبارتی ستون های میان دهانه ای به کمان 

بست یو ساده

بست یو ساده - قطعات سازه گلخانه

بست نوک تاج دو طرفه

بست نوک تاج دو طرفه - قطعات سازه گلخانه